مطبوعات > مطبوعات استان قزوین
مطبوعات استان قزوین
  » نشریات در حال انتشار استان قزوین
۲۵- هفته نامۀ «دهقان امروز»
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حیدر سرداری خورهشتی قزوینی
۲۴- هفته نامۀ «قزوین امروز»
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حیدر سرداری خورهشتی قزوینی
۲۳- هفته نامۀ «فردای قزوین»
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا عبدا... افضل قزوینی
۲۲- هفته نامۀ «سعادت قزوین»
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید ابوالقاسم مجابی
۲۱- هفته نامۀ "راه راست"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: اسدالله تمدن
۲۰- هفته نامۀ "سرنوشت"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدحسین مجابی
۱۹- هفته نامۀ "نوروز قزوین"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حجت الاسلام میرزا اسدا... واعظ نوروزی
۱۸- هفته نامۀ "تمّدن اسلام"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدجعفر علوی شیروخورشیدی
۱۷- هفته نامۀ "ترجمان حقیقت"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا علی اکبرخان عزیزبیگلو
۱۶- هفته نامۀ "پرورش"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: مرتضی فرهودی
۱۵- هفته نامۀ "بازپرس"
متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید جعفر مجابی واعظ مشهور به "فخرالمتکلّمین"
۱۴- هفته نامۀ "دنیای امروز"
متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدحسین تنکابنی قزوینی.
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس