۹- هفته نامۀ "صلاح بشر"

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید محمدصادق نقیب الاسلام شیرازی "مجابی"
هفته نامۀ "صلاح بشر" از سال ۱۲۰۳ ه.ش./ ۱۳۴۲ه.ق در چهار صفحه، قطع "رحلی" به صورت هفتگی منتشر می شد. قیمت تک فروشی یک ریال و حق اشتراک سالیانه ۴۰ ریال بوده است. حجت الاسلام سید محمدصادق نقیب الاسلام از سادات شیرازی مقیم قزوین معروف به "مجابی" که یکی از وعاظ قزوین بوده و با همکاری میرزا ابوتراب شیخ الاسلامی و میرزا حسین خیال این هفته نامه را منتشر نمودند و بعد از فعالیت دو ساله به علل نامعلومی در سال ۱۳۱۳ ه.ش. تعطیل شده است.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس