۲۱. چرا قاسم به مدرسه نمی آید؟

خبر شهادت قاسم را که دادند بماند، می خواستم اعلامیه تشییع چاپ کنیم، اما جرأت رفتن خانه و برداشتن عکسش را نداشتم، تصمیم گرفتم بروم مدرسه و از آنجا عکس بگیرم.
دانش آموز سال دوم مدرسه راهنمایی محمد قزوینی بود، وارد دفتر که شدم، مدیر مدرسه نشسته بود و از آنجایی که عضو انجمن اولیا و مربیان آن مدرسه بودم، مدیر مدرسه بلند شده و حال و احوالی کرد، سپس بدون مقدمه، گفت: آقای شکیب، این اخوی مدتی است که مرتب به مدرسه نمی آید و اگر اینطوری درس بخواند، وضعیت خوبی ندارد.
من که بغض گلویم را گرفته بود، گفتم: ببخشید یه نگاهی بکنید و ببینید عکس قاسم توی پرونده اش هست.
گفت: عکسش را می خواهید چکار؟
گفتم: ظاهرا قرار است دیگر به این مدرسه نیاید!
در حالی که تعجب کرده بود، گفت: چرا، مگر ما چکار کرده ایم، مگر حرف بدی زدیم؟
گفتم: نه، اما او دیگر نمی تواند بیاید.
گفت: آخه کجا می خواهد برود؟
تا گفتم: او رفته و دیگر کاری هم نمی شود کرد، اشکهایم جاری شد و او هم تا آخر ماجرا را خواند.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس